علمی پژوهشی
ثبت نام

کنترل غبار عبارت است از به کارگیری روش های مختلف مهندسی برای جلوگیری از تولید و انتشار غبار. اولین قدم در کنترل غبار جلوگیری از تولید غبار است. با توجه به اینکه در اغلب موارد نمیتوان به طور کامل از تولید غبار جلوگیری نمود، باید با استفاده از روش های مختلف کنترل غیرفعال (منفعل)، سامانه های غبارنشان و غبارگیرها مانع انتشار غبار گردید.