کنترل غبار و محیط زیست
ثبت نام

از زمان انتقال مواد بالک با نوارنقاله، غبار یکی از مسائل مورد توجه بوده است. غبار معلق در هوا با جریان هوای بوجود آمده در انتقال مواد، حرکت می کند. تحقیقات گسترده ای برای تعیین مقدار هوای تولید شده در نقطه انتقال، انجام شده است.

 

مشهورترین روش کنترل غبار جاده ها بکارگیری غبارنشان با آب است . افزودنی ها نیز غالبا سورفاکتانتها، نمک ها، امولسیونهای نفتی، پلیمرها و چسبها هستند. اگرچه ساختار جاده برای کاهش انتشار غبار مهم است؛ اما هنوز نیاز است الزامات کنترل غبار برای جاده ها اجرا شود چون بهترین جاده های ساخته شده نیز غبار تولید میکند.

 

یکی از موضوعات مهم در سایتهای روزمینی، کنترل غبار جاده های محل تردد کامیونها می باشد. تحقیقات گذشته نشان داده است که این جاده ها با تولید 78-97 درصد کل انتشار غبار برای ذرات کوچکتر از 10 میکرون، بیشترین انتشار غبار در سایتها را به خود اختصاص داده اند. حجم زیاد غبار میتواند تا محدوده 40 متری کارگران را در معرض غبار قابل استنشاق قرار دهد .

 

انبارهای روباز به دلیل عبور باد، یکی از منابع انتشار غبار می باشند.غبار انبارهای روباز میتواند اندازه ذارت بین 10mm تا 0.01micron داشته باشد که مقدار عمده آن بین 10mm تا 1micron است. البته سرعت باد نیز در بلندشدن مواد درشت از سطح انبارهای روباز تاثیرگذار است. معمولا درصد غبار قابل استنشاق قسمت کوچکی از کل انتشار غبار میباشد.

 

در زمینه کنترل غبار کامیونهای حامل مواد بالک، در اینجا دو نکته متذکر می گردد: پوشش بار و تعمیرات نگهداری اتاقک راننده.