انتقال نیوماتیکی
ثبت نام

کانوایرهای نیوماتیکی لوله یا داکتهایی هستند که مواد تحت فشار یا مکش داخل آنها حرکت میکند. سیستمهای فشار مثبت میتواند حالت رقیق dilute phase یا حالت غلیظ dense phase باشد.