علمی پژوهشی
ثبت نام

برای حدود 20 سال کتابهای Foundations™ شرکت مهندسی مارتین به پرسنل شاغل در صنعت تدریس شده است تا نوارهای نقاله را تمیز و ایمن نگهدارند. در سال 2009، شرکت مهندسی مارتین ویرایش چهارم Foundations™ ، مرجع عملی برای کنترل تمیزتر، ایمن تر، سودمندتر غبار و مواد منتشر کرد. کتاب Foundations™ مشتمل بر 576 صفحه، یک مرجع معتبر در زمینه "چرایی" و "چگونگی" بهبود سودمندی کانوایر می باشد، و یک بحث مفصل روی مباحث و تکنیکهای بهبود عملکرد نوارهای نقاله ارائه می دهد.

کنترل غبار عبارت است از به کارگیری روش های مختلف مهندسی برای جلوگیری از تولید و انتشار غبار. اولین قدم در کنترل غبار جلوگیری از تولید غبار است. با توجه به اینکه در اغلب موارد نمیتوان به طور کامل از تولید غبار جلوگیری نمود، باید با استفاده از روش های مختلف کنترل غیرفعال (منفعل)، سامانه های غبارنشان و غبارگیرها مانع انتشار غبار گردید.

با توجه به اهمیت کنترل غبار هم از نظر حفظ محیط زیست و هم از نظر افزایش راندمان کارخانجات، بررسی مهندسی روش های مختلف کنترل غبار بسیار مهم و ضروری به نظر می رسد.