بارگیری و تخلیه
ثبت نام

 

<

>

شوتهای تلسکوپی  Loading Spouts برای انتقال مواد از یک مخزن ذخیره/کارخانه به وسیله نقلیه یا محل تجمع بار طراحی شده است. معمولا این شوتها قابلیت گسترش یافتن به پایین تا ماشین بارگیری را دارد و سپس جمع میشود تا اجازه حرکت خودرو از ایستگاه بارگیری را بدهد. مرور مشخصات چند سازنده شوت تلسکوپی نشان میدهد که حرکت شوت میتواند 1m تا 30m باشد.

 

 

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، این شوتهای بارگیری مجهز به یک سری لوله یا سبد cups or pipes است که میتواند باز و جمع شود. این شکل همچنین نشان میدهد شوت معمولا روکش بیرونی دارد که منطقه انتقال مواد شوت را پوشش میدهد. این پوشش مواد را از باد و باران وغیره حفظ کرده و کمک میکند هرگونه غبار آزاد شده محصور شود.

  

البته ممکن است شوت تلسکوپی بطور ساده و بدون روکش باشد. شکل زیر طرح شرکت سندویک را نشان میدهد. این شوت بگونهای طراحی شده است که جریان هوا ایجاد خلأ نموده و هوا را از بیرون به داخل میکِشَد و در نتیجه نیاز به غبارگیر را کاهش میدهد.

  

بسته به کاربرد بارگیری، انتهای تخلیه شوت ممکن است بطور خاص طراحی شده باشد که منطقه بارگیری روی وسیله را ببندد. اغلب تخلیه شوت به شکل مخروط است تا قسمتی وارد وسیله شده و آن را ببندد. شکل زیر مثالهایی از این طرحهای تخلیه مخروطی برای کاهش انتشار غبار هنگام بارگیری یک وسیله حمل و نقل بسته را نشان میدهد. اگر وسیله چند نقطه ورودی بار داشته باشد، فقط یک نقطه باید هنگام بارگیری باز باشد تا فرار غبار از وسیله را حداقل کند.

  

برای کسب فواید کنترل غبار، مخروط تخلیه شوت باید بطور مناسب قرار گیرد تا هنگام بارگیری شانس فرار غبار به هوای محیط را حداقل کند. که میتواند با بکارگیری سیستمهای بارگیری چندتکه مفصلی articulated loading systems اجرا شود. این سیستمها میتواند شوت بارگیری را به عقب و جلو حرکت دهد که مطمئن شود شوت تخلیه در محل بهینه بالای وسیله قرار گرفته است و فرار غبار و ریزش بار را حداقل کند. اوپراتور میتواند این سیستم را از اتاق کنترل یا بطور محلی کنترل کند. شکل زیر طرح شماتیک یک سیستم بارگیری مفصلی را نشان میدهد.

  

وقتیکه بارگیری به ماشینهای رو باز انجام میشود، انتهای تخلیه شوت بارگیری میتواند مجهز به یک اسکرت شود که تپه مواد را بسته و فرار غبار را کاهش دهد. این اسکرت معمولا از نوار یا پارچه چند تکه ساخته میشود و با جمع شدن مواد از هم باز میشود. 

  

برای کنترل موثر غبار و جلوگیری از گرفتگی شوت مهم است که موقعیت شوت بطور متناوب با افزایش ارتفاع مواد، بالا برود. برای اتوماتیک کردن این فرایند، شوتهای بارگیری مجهز به سنسورهای سنجش سطح tilt sensors است که بطور قائم از شوت آویزان میباشد. با بالا آمدن سطح مواد، این سنسورها از حالت قائم منحرف شده (مثلا 15 درجه یا بیشتر) که بالارفتن اتوماتیک شوت بارگیری را فعال میکند. مثالهایی از این اسکرتهای تخلیه و سنسورها در شکل زیر نشان داده شده است.

  

سنسور سطح level sensor میتواند از نوع اولتراسونیک نیز باشد. سنسور سطح مواد را حس کرده و سیگنال را به سیستم کنترل ارتفاع شوت ارسال مینماید.

  

شوت تلسکوپی آبشاری Cascading Loading Spout

شکل زیر یک طرح شماتیک و عکس از یک شوت تلسکوپی با مخروطهای آبشاری را نشان میدهد که مانع ریزش مستقیم بار از وسط شوت تلسکوپی میشود. 

  

همانطو که اخیرا اشاره شد سقوط آزاد مواد میتواند رهایی و انتشار غبار به هوای محیط هنگام فرایند بارگیری را افزایش دهد. شوتهای بارگیری نوع آبشاری با یک سری مخروطهای شیبدار طراحی شدهاند که اجازه سقوط آزاد مواد از میان شوت را نمیدهد. هدف کاهش سرعت مواد و حرکت جریان هوای القایی با انتقال آرام مواد از یک مخروط به مخروط دیگر میباشد. اساسا این عمل آبشاری برای کاهش تنزل کیفیت مواد طراحی شده است و همچنین قابلیت کاهش انتشار غبار با کاهش سرعت مواد و تقویت جریان جرمی مواد را دارد. جریان جرمی بهبودیافته مواد اجازه میدهد ذرات در تماس بیشتری با یکدیگر بماند و در نتیجه رهایی ذرات ریز غبار به هوا را کاهش دهد. روکش بیرونی shrouds و اسکرت خروجی discharge skirt بار وسایل اصلی کنترل غبار در این طرحها میباشد. معمولا شوتهای تلسکوپی آبشاری شامل سیستمهای غبارگیر نمیباشد. در داخل شوت تلسکوپی، فاصله و شیب مخروط برای تطبیق با نرخهای مختلف مواد تنظیم میشود. همچنین از آنجاییکه تماس بیشتری بین مواد و سطح مخروط وجود دارد نسبت به شوتهای تلسکوپی سقوط آزاد مواد، لاینرهای مقاوم به سایش غالبا در داخل مخروطها بکار میرود.

 

مطالب مرتبط

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید