شوتهای انتقال
ثبت نام

مقدمه:
شوتها برای هدایت جریان مواد بالک مثلا از یک نوارنقاله به دیگری بکار می رود. متاسفانه عملکرد اغلب شوتها غیار قابل اعتماد است. این عدم کارآیی شوتها می تواند هزینه سنگینی به دنبال داشته باشد، مخصوصا اگر تناژ زیادی از مواد بالک حمل شود مثل بسیاری از عملیاتهای معدنی، بارگیری و تخلیه کامیونها و واگنها.
برخی از مشکلات شوتها عبارت است از: