خواص مواد بالک
ثبت نام

حجم عمده ای از مواد که در صنعت با آن کار می شود، مواد جامد هستند. مواد جامد اغلب به دو شکل بسته ای یا واحد unit هستند یا به شکل مواد بالک یا توده ای bulk .  مواد واحد یا بسته ای به اشکال و اوزان مختلف می باشند، مانند کارتن ها، جعبه ها، قطعات سنگین و بزرگ ریخته گری شده و غیره. استاندارد هندی IS 8005-1976 مواد بسته ای را بر اساس ویژگی های مختلف مثل شکل، وزن، ابعاد و غیره طبقه بندی نموده است.