بارگیری و تخلیه
ثبت نام

هنگام بارگیری مواد بالک، وقتی مواد از محل تخلیه بار به محفظه حمل و نقل سقوط میکند (کامیون، واگن، بارج یا کشتی) غبار همراه مواد میتواند آزاد و در هوا منتشر شود. این هوای غبارآلود میتواند کارگران را در معرض غبار قابل استنشاق قرار دهد و دیگر مزاحمت های غبار را بوجود آورد.

 

شوتهای تلسکوپی  Loading Spouts برای انتقال مواد از یک مخزن ذخیره/کارخانه به وسیله نقلیه یا محل تجمع بار طراحی شده است. معمولا این شوتها قابلیت گسترش یافتن به پایین تا ماشین بارگیری را دارد و سپس جمع میشود تا اجازه حرکت خودرو از ایستگاه بارگیری را بدهد. مرور مشخصات چند سازنده شوت تلسکوپی نشان میدهد که حرکت شوت میتواند 1m تا 30m باشد.

 

روش دیگر برای کاهش انتشار غبار هنگام بارگیری مواد بالک، استفاده از قیف غبارنشان  میباشد. قیف غبارنشان در نقطه تخلیه بار قرار داده میشود و بگونه ای طراحی شده است که کمک کند برای حداقل کردن سطح تماس با هوای محیط بار بیشتر به شکل یک ستون جامد مواد جریان یابد.