علمی پژوهشی
ثبت نام

با توجه به اهمیت کنترل غبار هم از نظر حفظ محیط زیست و هم از نظر افزایش راندمان کارخانجات، بررسی مهندسی روش های مختلف کنترل غبار بسیار مهم و ضروری به نظر می رسد.