نوار نقاله
ثبت نام

تخلیه مواد از نوارنقاله می تواند از پولی انتها یا نقاط میانی در طول مسیر کانوایر بوسیله خیش انجام شود. هنگام تخلیه مواد از پولی انتها، ذرات نوار را ترک کرده و یک مسیر سهمی شکل را در هوا طی می کنند. اگر دستگاه مختصات را به شکل زیر رسم نماییم:

 

 

تخلیه مواد از نوارنقاله می تواند از پولی انتها یا نقاط میانی در طول مسیر کانوایر بوسیله خیش انجام شود. هنگام تخلیه مواد از پولی انتها، ذرات نوار را ترک کرده و یک مسیر سهمی شکل را در هوا طی می کنند. اگر دستگاه مختصات را به شکل زیر رسم نماییم:

 

  معادله حرکت ذره برابر خواهد بود با:

 

از نقطه ای که ذره پولی را ترک می کند A ، یک مماس رسم می شود و محور x نامیده می شود. با استفاده از روابط فوق منحنی مسیر مواد رسم می گردد.

 

در این معادله:

vi : سرعت حرکت ذره بر حسب m/s 

t : زمان حرکت آن بر حسب s 

g : شتاب جاذبه زمین  

g= 9.81m/s2 

برای لایه داخلی مسیر مواد داریم:

 

و برای لایه خارجی:

 

که:

v : سرعت نوارنقاله بر حسب m/s 

r : شعاع سطح خارجی نوار روی پولی بر حسب m 

rp : شعاع پولی بر حسب m

δ : ضخامت نوار بر حسب m

و داریم:

 

hl : ارتفاع لایه مواد روی نوار بر حسب m

 

مسیر حرکت ذره هنگام ترک پولی در شرایط مختلف در شکل زیر نشان داده شده است:

نقطه ترک نوار A ، با رابطه بین فاصله قطبی hp و شعاع r بدست می آید:

-به ازای hp<r نقطه A در ربع دوم دایره پولی

-به ازای hp=r نقطه A روی خط قائم

-به ازای hp>r نقطه A در ربع اول

فاصله قطبی با رابطه زیر بدست می آید:

 

موقعیت نقطه A در ربع دوم با استفاده از شیب نوار β تعیین می شود و در ربع اول با استفاده از βA . برای لایه پایینی مواد داریم:

 

و برای لایه بالایی مواد داریم:

 

که:

ρf : زاویه اصطکاک ذره روی سطح نوار است بر حسب درجه و برابر است با (ρf=arctan(f1 و f1 ضریب اصطکاک ذره روی سطح نوار است.

ϕ1 : زاویه ریزش بار روی نوار در حال حرکت است.

 

 

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاه‌ها  

مهندس
0 # مهندس 1395-05-27 08:19
بسیار عالی
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید