سرند و فیدر
ثبت نام

این فیدرهای ویبره اساسا برای سنگهای درشت و تغذیه سنگ شکنها بکار می رود. همچنین ممکن است بخش اول آنها گریزلی باشد تا مواد ریز را جدا کرده و از وارد شدن آنها به سنگ شکن جلوگیری نماید.
بدنه آنها بسیار محکم است و در مقایسه با فیدرهای آپرون ارزانتر هستند. این فیدرها در اندازه های مختلف در دسترس هستند، با ظرفیت بین 1500-25 تن بر ساعت .ظرفیت
ظرفیت فیدر با رابطه زیر محاسبه می شود:که:
L : عرض سینی فیدر
H : ارتفاع بستر مواد که بستگی به نوع بار و اندازه ذرات دارد، و احتمالا از مقادیر زیر تجاوز نمی کند:
H≤0.5 x L برای سنگهای درشت
H≤0.3 x L برای سنگهای خرد شده تا 150 میلیمتر
H≤0.2 x L برای ماسه و سنگهای ریز
V : سرعت جریان مواد روی سینی فیدر که با استفاده از نمودار زیر با استفاده از فرکانس و دامنه بدست می آید:
در فیدرهای ویبره متسو، می توان با تغییر خروج از مرکز وزنه ها دامنه را بین 3-7 mm تغییر داد.


 
برای سینی های شیبدار، سرعت متناسب با شیب افزایش می یابد:
α=5˚ : 1.3   برابر
α=10˚ : 1.6  برابرϕ1 : ضریب اندازه
    ϕ1=1         برای ماسه
    ϕ1=0.8-0.9     برای سنگهای خرد شده تا 6 inch (150 mm)
    ϕ1=0.6     برای اندازه های درشت تر از 6 inch (150 mm)

ϕ2 : ضریب رطوبت
    ϕ2=1         برای مواد خشک
    ϕ2=0.8     برای مواد خیس
    ϕ2=0.6     برای مواد رسی (clayish)


 

یک مثال:

 

داده ها: یک فیدر ویبره برای تغذیه سنگدانه هایی با اندازه متوسط، به عرض 1.5 متر و طول 2 متر بکار می رود. فرض کنید فرکانس 1000rpm ، دامنه 5mm و ارتفاع بستر مواد 30cm باشد و دانسیته بالک مواد 1600kg/m3 است.

خواسته: حداکثر سرعت و نرخ جریان مواد

فرکانس 1000 rpm ارتفاع بستر مواد H= 0.3 m
دامنه a = 5 mm عرض سینی L= 1.5 m
سرعت مواد V= 0.31 m/s نرخ تغذیه (حجمی) Q = 3600x0.85x1x0.31x1.5x0.3
Q= 426 m3/h
ضریب اندازه ϕ1=0.85 دانسیته ρ= 1600 kg/m3
ضریب رطوبت ϕ2=1 نرخ تغذیه (جرمی) Qm=426x1600 = 681,600 kg/h
Qm= 681 t/h

 

مرجع:

کاتالوگ متسو

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید