کنترل غبار و محیط زیست
ثبت نام

بعد از تشکیل غبار سیستمهای کنترل برای کاهش انتشار غبار بکار میرود. اگرچه نصب یک سیستم کنترل پیشگیری کامل از انتشار غبار را تضمین نمیکند اما یک سیستم کنترل غبار خوب طراحی شده میتواند کارگران را محافظت کرده و اغلب فواید دیگری نیز داشته باشد مثل:

 

اداره بهداشت و ایمنی معدن آمریکا (Mine Safety and Health Administration (MSHA غبار را اینگونه تعریف میکند: ذرات جامد ریز که ممکن است از حالت اولیه به وضعیت شناور در هوا در بیاید و بدون هیچگونه تغییر فیزیکی و شیمیایی به غیر از شکست خُرد شده باشد.