کنترل غبار و محیط زیست
ثبت نام

وقتی مواد از شوت بارگیری سقوط می کند، جریان هوا القا می شود که می تواند غبار آزاد شده را با خود بکشد. با برخورد مواد با کف ماشین یا بار قبلا ریخته شده، مواد فشرده می شود، در نتیجه هوای القایی آزاد شده و ایجاد غبار می کند.

 

عملیات سرندکنی، آسیا و سنگ شکنی مواد معدنی بخاطر طبیعت ذاتی کاهش اندازه و فرایندهای جدایش ذرات ریز و درشت segregation میتواند مهمترین منابع تولید غبار باشند. با تحلیل درست منابع تولید غبار، شناسایی تکنولوژیهای کنترل مناسب و کاربرد و نگهداری مداوم سیستمهای کنترل انتخاب شده، میتوان غبار تولید شده را کنترل نمود.

  

نوارهای نقاله یکی از تجهیزات اصلی جهت انتقال مواد از یک نقطه به نقطه دیگر در فرایندهای معدنی می باشند و در ضمن یکی از منابع همیشگی تولید غبار می باشند.

  

عملیات سرندکنی میتواند مقدار زیادی غبار تولید کند چون با مواد ریزتری سر و کار دارد. غبار معلق در هوا از سطوح سرند که جداسازی را انجام میدهند، تولید میشود. بعلاوه مواد باید در یک فاصلهای از فرایند جداسازی سقوط کنند و مقداری غبار به این علت در هوا شناور می شود.

  

یک بدنه فلزی معمولا سیستم مونتاژی را احاطه کرده و بطور موثر غبار را محدود میکند، مگر آنکه سوراخهایی در بدنه ایجاد شده باشد. انتشار غبار غالبا در پایین الواتور اتفاق می افتد که مواد به الواتور تغذیه میشود یا در هد الواتور جاییکه مواد تخلیه می شود.