کنترل غبار و محیط زیست
ثبت نام

عملیات سرندکنی میتواند مقدار زیادی غبار تولید کند چون با مواد ریزتری سر و کار دارد. غبار معلق در هوا از سطوح سرند که جداسازی را انجام میدهند، تولید میشود. بعلاوه مواد باید در یک فاصلهای از فرایند جداسازی سقوط کنند و مقداری غبار به این علت در هوا شناور می شود.

  

کنترل غبار سیستم های سرندکنی مشابه سنگ شکن هاست. اما بخاطر گرفتگی چشمه های سرند با مواد خیس، سیستمهای تر غالبا بکار نمی رود. همچنین سرندها معمولا تحت تغییرات شدید بار مثل سنگ شکنها نیستند. بار ورودی زیاد به سرند و نوسانات شدید بار می تواند باعث سایش شدید قطعات، کاهش راندمان کاری و افزایش انتشار غبار شود.

سرندها باید کاملا پوشیده شوند و سیستمهای غبارنشان آب (وقتیکه سازگار با فرایند باشد) یا غبارگیر باید ترکیب شود. دریچههای ضروری در محفظه سرند باید حداقل شود و دریچههای بازرسی و تعمیرات باید کاملا کیپ باشد.

برای درزبندی قطعات متحرک سرند و قطعات ثابت و سازه مواد انعطاف پذیر (مثل ورقهای مصنوعی یا لاستیکی) باید بکار رود. چون درزبندی بین قطعات متحرک و ثابت هنگام کار سرند تحت تنشهای دینامیکی است، باید بطور متناوب در یک برنامه کاری منظم براساس کارکرد و ازنظر علائم خرابی بازرسی شود. برخی سازندگان سرند قطعات و موادی مثل پوششها و اجزای درزبندی انعطافپذیر طراحی شده خاص تجهیز خودشان را پیشنهاد میدهند که در نتیجه محفظه کنترل غبار کارآمدتر خواهد بود. برای بررسی روشهای مختلف کنترل غبار باید با سازندگان سرند مشورت شود.

دبی مکش طراحی اولیه میتواند با بکارگیری روش هوای القایی تخمین زده شود. شکلهای زیر کنترل غبار روی سرندها را نشان میدهد. 

اگر اندازه متوسط ذرات بزرگتر از 3mm باشد، با استفاده از رابطه زیر می توان حجم هوای مکش را تخمین زد.  ابعاد سقوط مواد متغیر (S) در شکلها نشان داده شده است. ابعاد فضای باز بالادست AU سطح تخمینی هرگونه سطح درزبندی نشده از شوت نفوذکننده به محفظه کنترل غبار میباشد.

که:

Q : حجم هوای القایی به واحد m3/s

Au : سطح باز شوت به واحد m2 

R : نرخ جریان مواد به واحد t/h 

S : ارتفاع سقوط آزاد مواد به واحد m 

D : قطر متوسط ذرات به واحد m

پیشنهاد ACGIH دبی 1000m3/h به ازای هر مترمربع سرند به عنوان مقدار اولیه برای سرندهای تخت میباشد. این مقدار برای سرندهای چندطبقه افزایش نمییابد، چون چند طبقه سرند روی هم سطح منبع غبار بیشتری نسبت به یک طبقه ایجاد نمی کند. برای سرندهای دورانی دبی 2000m3/h به ازای هرمترمربع سطح مقطع استوانه سرند با حداقل سرعت مکش  in-draft velocity حدود 2m/s  از محلهای باز، توسط ACGIH توصیه شده است.

محل مکش غبار باید بخوبی طراحی شود تا مواد ریز محصول را جمع نکند. قراردادن مکش نزدیک تخلیه (دور از ورودی مواد) به جلوگیری از مکش مواد ریز کمک می کند. همچنین گرفتن مواد ریز می تواند با بکارگیری هود مکش بزرگتر و کاهش سرعت هوای ورودی کاهش یابد.

 

منبع: 

هندبوک کنترل غبار در صنایع معدنی

Dust Control Handbook for Industrial Minerals Mining and Processing

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید