کنترل غبار و محیط زیست
ثبت نام

یک بدنه فلزی معمولا سیستم مونتاژی را احاطه کرده و بطور موثر غبار را محدود میکند، مگر آنکه سوراخهایی در بدنه ایجاد شده باشد. انتشار غبار غالبا در پایین الواتور اتفاق می افتد که مواد به الواتور تغذیه میشود یا در هد الواتور جاییکه مواد تخلیه می شود.

  

 انتشار غبار در پایین الواتور میتواند با طراحی مناسب یک شوت انتقال بین تجهیز تغذیه و الواتور کنترل شود. تولید غبار میتواند با نگهداشتن ارتفاع ریزش مواد به یک حداقل و ریزش آرام بار به پایین الواتور بطور عمده کاهش یابد.

کنترل غبار در محل تخلیه باکت الواتور میتواند با تهویه مناسب به یک غبارگیر، به همراه بکارگیری محفظه ها و شوت مناسب بین تخلیه الواتور و تجهیز دریافت کننده اجرا شود. توصیه میشود حداقل 2000m3/h به ازای هر مترمربع سطح مقطع محفظه درنظر گرفته شود. گرفتن غبار باید از بالای محفظه دقیقا بالای پولی انجام شود. برای نوارهای با سرعت بیشتر از 1m/s مقدار بیشتری هوا ممکن است نیاز باشد. اگر الواتور از 9m بلندتر باشد یک محل مکش ثانویه باید در کنار بدنه دقیقا بالای پولی پایین نصب شود. مکش غبار همچنین باید در محل تخلیه بار به الواتور نیز انجام شود.

 

 

منبع: 

هندبوک کنترل غبار در صنایع معدنی

Dust Control Handbook for Industrial Minerals Mining and Processing

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید