پروژه های انجام شده
ثبت نام

توده ای از ذرات جامد را بالک گویند. مواد بالک شامل پودرهای ریز در صنایع داروسازی تا سیمان و شن و ماسه و سنگهای درشت صنایع فرآوری مواد معدنی می شود. برخی آمارها نشان میدهد بیش از 50 درصد موادی که مردم استفاده میکنند، مواد بالک میباشند. برای اینکه این مواد قابل استفاده گردند، توسط دستگاههایی مثل سنگ شکن، آسیا، میکسر و ... مورد فرآوری قرار میگیرند و برای انتقال مواد بین این تجهیزات از دستگاههای انتقال مواد مثل اسکروکانوایر، باکت الواتور، نوارنقاله و شوتها استفاده میشود. علیرغم اینکه شوتها ظاهرا تجهیزات بسیار ساده ای هستند، اما عدم رعایت نکات کلیدی در طراحی آنها میتواند هم باعث صدمه زدن به مواد شود و هم در فرایند تولید مشکل ساز شود. گرفتگی یک شوت می تواند به سادگی باعث توقف کامل یک خط تولید شود. هر ساعت توقف یک خط تولید معادل ارزش مواد ضربدر نرخ تولید به کارخانه خسارت وارد میکند.
شوتها باید بگونه ای طراحی شوند که  علاوه بر اینکه یک جریان پایدار بین تجهیزات ایجاد می کنند، سایش بدنه شوت، تولید غبار و کاهش کیفیت مواد را به حداقل برسانند. امروزه با توجه به امکان استفاده از برنامه های کامپیوتری پیشرفته، تحلیل و طراحی شوتها بسیار دقیق تر انجام می شود. روش تحلیلی المان گسسته DEM در طراحی شوتها بسیار کمک کننده می باشد.

کلمات کلیدی:
شوت، بالک، المان گسسته، انتقال مواد، نوارنقاله
chute, bulk, material transfer, belt conveyor

 بازگشت به پروژه ها