پروژه های انجام شده
ثبت نام

یکی دیگر از روشهای غبارگیری، وت اسکرابر یا غبارگیر تَر می باشد. در این روش، گاز غبارآلود در تماس با یک مایع، که اغلب آب است، قرار می گیرد. ذرات غبار به قطرات آب چسبیده، سنگین شده و از جریان هوا جدا می شود. با استفاده از وت اسکرابرها می توان علاوه بر ذرات جامد، گازهای آلاینده را نیز جدا نمود.
هرچند وت اسکرابرها مثل بگ فیلترها قطعات مصرفی (کیسه) ندارند، اما دوغاب خروجی وت اسکرابر نمی تواند به آسانی دفع شود یا به فرایند برگردد. معمولا دوغاب خروجی وت اسکرابر به حوضچه های ته نشینی یا تجهیزات آبگیری منتقل می شود.
ظرفیت وت اسکرابرها 15,000-78,000 m3/h برای غبارگیری کارخانه فولاد می باشد.

کلمات کلیدی:
وت اسکرابر، غبارگیر، تر، دوغاب
wet scrubber, dust collector, slurry

بازگشت به پروژه ها