پروژه های انجام شده
ثبت نام

یکی از روشهای کنترل غبار، گرفتن غبار، جمع آوری آن و دفع آن یا برگرداندن آن به فرایند می باشد. بگ فیلتر یا غبارگیر کیسه ای از تجهیزات معروف در غبارگیری است. در این روش، ذرات غبار از محل تولید آن مکش شده و به سمت محفظه نگهدارنده فیلترهای پارچه ای bag house هدایت می شود. غبار روی سطح بیرونی فیلترهای پارچه ای باقی مانده و هوای تمیز از فیلتر خارج می شود. برای عملکرد پیوسته سیستم، لازم است غبار روی کیسه ها تکانده شود.روش قدیمی تکاندن کیسه ها، استفاده از مکانیزمهای مکانیکی بوده است، اما در این روش هنگام تکاندن کیسه ها، عبور هوا از کیسه ها قطع شده و پس از تمیز شدن کیسه ها، مجددا جریان هوای عبوری از کیسه ها وصل می شود. روشی که امروزه بطور گسترده جهت تکاندن کیسه ها بکار می رود، استفاده از سیستم پالس جت می باشد. در این روش، پالس هوای فشرده در یک فاصله زمانی بسیار کوتاه در داخل کیسه دمیده می شود.
هرچند بگ فیلترها ظاهری ساده دارند، ولی عدم رعایت نکات مهم در طراحی و نگهداری آنها می تواند منجر به کاهش راندمان بگ فیلتر، نیاز به تعمیرات زیاد و در نهایت خارج شدن آن از مدار گردد.یکی از نکات مهم در عملکرد بگ فیلترها، نقطه شبنم هوای ورودی است. اگر رطوبت هوای ورودی در حدی باشد که داخل بگ فیلتر شبنم تشکیل شود، غبار به شکل گِل درآمده، به کیسه ها چسبیده و باعث مسدود شدن منافذ آن می گردد. در اینصورت تکاندن کیسه ها فایده نداشته و باید کیسه ها تعویض گردند.
ظرفیت بگ فیلترها بین 4,000-190,000 m3/h با کیسه هایی به طولهای 3.5 m و 4.5 m برای دپارتمانهای مختلف کارخانه سیمان می باشد.

نکات کلیدی:
بگ فیلتر،بگ هوس، غبارگیر، هاپر، پالس جت، غبار، فن، مکش
bag filter, pulse jet, hopper, dust collector, fan, vacuum, bag house

بازگشت به پروژه ها