پروژه های انجام شده
ثبت نام

برای انتقال غبار از محلهای تولید غبار به غبارگیر و از غبارگیر به فن، از کانالهای هوا یا داکتینگ ducting استفاده می شود. کتاب تهویه صنعتی کنفرانس دولتی بهداشت صنعتی آمریکا ACGIH به عنوان یک مرجع در طراحی سیستم داکتینگ بکار می رود. مقطع داکتینگ می تواند دایره ای یا مستطیلی شکل باشد.
از نکات مهم در طراحی داکتینگ، سرعت هوا در داخل داکت می باشد. اگر سرعت هوا کم باشد، احتمال ته نشین شدن غبار در داخل داکت و متعاقبا گرفتگی داکت وجود دارد. اگر سرعت هوا زیاد باشد، ذرات غبار می توانند باعث سایش زودرس داکت و در نتیجه سوراخ شدن آن شوند. در ضمن سرعت زیاد هوا، باعث افزایش افت فشار هوا شود که در اینصورت توان مصرفی فن مکش بالا خواهد رفت.
داکتینگ برای انتقال غبار نقاط مختلف کارخانه سیمان به بگ فیلتر، سپس به فن و از فن به استک می باشد. سرعت هوا در این داکتها بین 15-20 m/s می باشد و در دپارتمانهایی که غبار ساینده است، داخل داکت توسط ملات دنزیت پوشش و محافظت می شود.

کلمات کلیدی:
غبارگیر، داکت، کانال، داکتینگ، سرعت هوا، سایش
dust collector, ducting, dust, air velocity, wear

بازگشت به پروژه ها