پروژه های انجام شده
ثبت نام

یکی از روشهای ساده خشک کردن پودرها، ریختن آنها روی یک سینی و گذاشتن آن داخل یک گرمکن می باشد. اما در اینصورت پودرها پس از خشک شدن به شکل کلوخه درمی آیند. برای رفع این مشکل می توان از خشک کن های بستر سیال استفاده نمود. روش کار این خشک کن ها به این ترتیب است که هوای گرم از زیر بستر پودر جامد دمیده می شود. فشار هوا به وزن ذران ذرات غلبه کرده و باعث میشود مواد در هوا معلق شود و ضمنا در اثر تماس با هوای گرم خشک شود. سپس هوای عبوری از ذرات از یک فیلتر عبور می نماید تا هرگونه غباری را که به همراه خود بلند کرده است از آن گرفته شود و سپس به محیط تخلیه شود.
خشک کن ساخته شده از نوع ناپیوسته batch و آزمایشگاهی و با حداکثر ظرفیت 2kg می باشد.

کلمات کلیدی:
خشک کن، بستر سیال، فیلتر، پودر، هوای گرم
Dryer, fluidized bed, hot air, powder, filter

بازگشت به پروژه ها