پروژه های انجام شده
ثبت نام

یکی از تجهیزات بسیار پُرکاربرد در حمل مواد بالک، نوارنقاله ها می باشند. نوارنقاله بطور ساده از یک تسمه یا نوار بسته به دور دو پولی در ابتدا و انتهای کانوایر تشکیل شده است. با حرکت پولی، در اثر اصطکاک بین نوار و پولی، نوار شروع به حرکت می کند. مواد در یک یا چند نقطه روی نوار ریخته می شود و در اثر حرکت خطی نوار، در نقطه دیگری تخلیه می شود. برای نگهداشتن وزن نوار و بار در طول مسیر از رولیک های هرزگرد استفاده می شود.
هرچند طی 50 سال گذشته، شکل کلی نوارنقاله تغییر نکرده است، اما پیشرفتهای صورت گرفته بیشتر در جهت کنترل بیشتر نوار، کاهش ریزش بار از نوار و کاهش گرد و غبار بوده است. امروزه با توجه به توسعه روزافزون صنعت، انتظار می رود نوارنقاله ها بار بیشتری را حمل نمایند. در نتیجه کانوایر باید توقفات کمتری داشته باشد و دسترسی آسان جهت تعمیرات در طراحی درنظر گرفته شده باشد تا تعمیرات در اسرع وقت انجام شود.

کلمات کلیدی:
نوار، کانوایر، نقاله، رولیک، رولر، پولی، محرک، بالک
belt, conveyor, pulley, drive, tail, idler, roller

بازگشت به پروژه ها