پروژه های انجام شده
ثبت نام

یکی از مشکلات عمده در انتقال مواد بالک، گرفتگی مواد در هاپر می باشد. متاسفانه اغلب به دلیل شکل ساده هاپرها، در طراحی آنها دقت لازم صورت نمی گیرد. همین امر موجب گرفتگی مکرر هاپر هنگام بهره برداری شده و متعاقبا توقف خط و هزینه های گزاف مالی را به دنبال خواهد داشت. اغلب برای رفع گرفتگی هاپر از ضربات چکش استفاده می شود، غافل از اینکه محل ضربات چکش باعث دفرمگی بدنه و در نتیجه وخیم تر شدن گرفتگی مواد در داخل هاپر می شود.
قبل از طراحی هاپر لازم است مشخصات مواد بالک بررسی گردد. هندسه هاپر با توجه به مشخصات مواد، نوع جریان مواد (جریان جرمی یا قیفی)، نرخ مواد و حجم ذخیره مورد نیاز تعیین می گردد. با توجه به اینکه در بسیاری از فرایندها، احتمال تغییر مشخصات مواد بالک زیاد است، می توان از کمک کننده های جریان استفاده نمود. این تجهیزات می توانند به شکل دمنده های هوا یا بلاستر blaster یا موتورهای ویبره باشند.

کلمات کلیدی:
هاپر، مواد بالک، گرفتگی، ویبره، دمنده هوا، بلاستر، جریان جرمی، جریان قیفی
hopper, blockage, flow obstruction, bulk material, blaster, air canon, mass flow, funnel flow

بازگشت به پروژه ها