پروژه های انجام شده
ثبت نام

روشهای مختلفی برای جدایش ذرات جامد از مایع وجود دارد. دستگاه آبگیری دکانتر با استفاده از نیروی گریز از مرکز، باعث جدایش ذرات جامد از مایع و در برخی کاربردها حتی می تواند دو مایع را از یکدیگر جدا نماید. این دستگاه دارای یک مارپیچ مرکزی می باشد که با اختلاف سرعت کمی نسبت به درام می چرخد. این اختلاف سرعت تبدیل به یک سرعت خطی می شود که در نتیجه مواد جامد جمع شده روی سطح داخلی درام را به سمت دهانه خروجی می راند.
یکی از اجزای مهم و پیچیده این دستگاه گیربکس خورشیدی آن می باشد که بایستی بتواند علاوه بر دوران درام و مارپیچ مرکزی (ماردون) ، اختلاف سرعت لازم را نیز بین آنها بوجود بیاورد. در ضمن با توجه به اینکه احتمال گرفتگی مواد جامد در داخل این دستگاهها بسیار زیاد است، برای جلوگیری از صدمه دیدن گیربکس و دیگر اجزا باید دارای یک مکانیزم حفاظتی باشد که در صورت اعمال گشتاور پیچشی بیش از حد عمل نموده وسیستم را آزاد نماید.
ظرفیت دستگاه 3.5 m3/h و به قطر حدودی 350 mm و طول 2000 mm می باشد.

کلمات کلیدی:
آبگیری، دکانتر، گریز از مرکز، جدایش جامد از مایع، گیربکس
decanter, centrifuge, dewatering, liquid-solid separation, gearbox

بازگشت به پروژه ها